Workshop Urgencias 2006

La Unitat d’Observació d’Urgències en el ventall d’alternatives a l’Hospitalització

Barcelona, 16 de març de 2006

De fa un cert temps, els Serveis d’Urgències hospitalaris han pres la iniciativa en proposar estructures i circuits funcionals que donguin resposta a les noves necesitats dels pacients amb demanda urgent que hi consulten. En aquest sentit, els òrgans directius de la majoria d’hospitals han començat a recolzar la creació d’unitats alternatives a l’hospitalització convencional, algunes de les quals les han donat a gestionar directament als Serveis d’Urgències, garantint un bona oferta de drenatge per a l’activitat urgent i una millor disponibilitat de llits per a l’activitat programada.

En les dues edicions anteriors del Workshop d’Urgències, hem compartit experiències sobre alguns d’aquests recursos com són les Unitats de Curta Estada o les Unitats d’Hospitalització a Domicili. Enguany ens proposem conèixer altres unitats que completen aquest ventall com són les Unitats d’Observació. A més, es vol conduir el debat més enllà dels aspectes de gestió “administrativa” i dirigir-lo cap a una discussió més clínica, oferint al metge d’Urgències les eines per a una bona gestió “assistencial” dels nous dispositius que ténen al seu abast.

El format “workshop” del programa que se adjunta quiere favorecer el intercambio de opiniones y experiencias entre los participantes, con el fin de enriquecer el debate que sobre el tema plantean los ponentes.

Desde hace un cierto tiempo, los Servicios de Urgencias hospitalarios han tomado la iniciativa en proponer estruras y circuitos funcionales que den respuesta a las nuevas necesidades de los pacientes con demanda urgente que consultan. En este sentido, los órganos directivos de la mayoría de hospitales han comenzado a apoyar la creación de unidades alternativas a la hospitalización convencional, algunas de las cuales las han dado a gestionar directamente a los Servicios de Urgencias, garantizando un buena oferta de drenaje para la actividad urgente y una mejor disponibilidad de camas para la actividad programada.

En las dos ediciones anteriores del Workshop de Urgencias, hemos compartido experiencias sobre algunos de estos recursos como son las Unidades de Corta Estancia o las Unidades de Hospitalización a Domicilio. Este año nos proponemos conocer otras unidades que completan este abanico como son las Unidades de Observación. Además, se quiere conducir el debate más allá de los aspectos de gestión "administrativa" y dirigirlo hacia una discusión más clínica, ofreciendo al médico de Urgencias las herramientas para una buena gestión "asistencial" de los nuevos dispositivos que tienen a su alcance.

El formato "workshop" del programa que se adjunta quiere favorecer la inter-vino de opiniones y experiencias entre los participantes, con el fin de enriquecer el de-bate que sobre el tema plantean los ponentes.

DESCARGAR PROGRAMA

WGS es un proyecto de:

Desde hace un cierto tiempo, los Servicios de Urgencias hospitalarios han tomado la iniciativa en proponer estruras y circuitos funcionales que den respuesta a las nuevas necesidades de los pacientes con demanda urgente que consultan. En este sentido, los órganos directivos de la mayoría de hospitales han comenzado a apoyar la creación de unidades alternativas a la hospitalización convencional, algunas de las cuales las han dado a gestionar directamente a los Servicios de Urgencias, garantizando un buena oferta de drenaje para la actividad urgente y una mejor disponibilidad de camas para la actividad programada.

En las dos ediciones anteriores del Workshop de Urgencias, hemos compartido experiencias sobre algunos de estos recursos como son las Unidades de Corta Estancia o las Unidades de Hospitalización a Domicilio. Este año nos proponemos conocer otras unidades que completan este abanico como son las Unidades de Observación. Además, se quiere conducir el debate más allá de los aspectos de gestión "administrativa" y dirigirlo hacia una discusión más clínica, ofreciendo al médico de Urgencias las herramientas para una buena gestión "asistencial" de los nuevos dispositivos que tienen a su alcance.

El formato "workshop" del programa que se adjunta quiere favorecer la inter-vino de opiniones y experiencias entre los participantes, con el fin de enriquecer el de-bate que sobre el tema plantean los ponentes.